Judo – Utsuri Goshi

Utsuri Goshi – Judo’s Hip Shift Throw

This page shows how to do the Utsuri Goshi (or Hip Shift Throw) technique in Judo. This is a Judo counter technique. This technique is classified as a Koshi Waza or Judo hip technique.

For more Judo throws and grappling techniques, please visit the main Judo Techniques page.

Instructional Video For Judo’s Utsuri Goshi

Demonstration Of Judo’s Utsuri Goshi