Enshin Kata – Kiro Obi No Kata

Enshin Kata – Kiro Obi No Kata (Yellow Belt)

This page provides details about Kiro Obi No Kata, a kata used in Enshin Karate. This is the yellow belt kata for Enshin Karate.

For information on other Enshin katas, please visit the main Enshin Katas section. For katas from other Karate styles (i.e. Shotokan katas), please visit the main Kata & Forms section.

Video Demonstration of Enshin Kata – Kiro Obi No Kata