Enshin Kata – Kuro Obi No Kata

Enshin Kata – Kuro Obi No Kata (Black Belt)

This page provides details for Kuro Obi No Kata, a kata used in Enshin Karate. This is the black belt kata for Enshin Karate.

For information on other Enshin katas, please visit the main Enshin Katas section. For katas from other Karate styles (i.e. Shotokan katas), please visit the main Kata & Forms section.

Video Demonstration of Enshin Kata – Kuro Obi No Kata