Enshin Kata – Shiro Obi No Kata

Enshin Kata – Shiro Obi No Kata (White Belt)

This page provides details for Shiro Obi No Kata, a kata used in Enshin Karate. This is the white belt kata for Enshin Karate.

For information on other Enshin katas, please visit the main Enshin Katas section. For katas from other Karate styles (i.e. Shotokan katas), please visit the main Kata & Forms section.

Video Demonstration of Enshin Kata – Shiro Obi No Kata