Kato – Bo Kata

Kato – Bo Kata

This page provides details for the Kato Kata known as Bo Kata. This kata is used by some Shotokan Karate organizations such as the IJKA. This martial arts weapons kata uses a Bo (staff).

For other Kato kata, please visit the main Kato Katas section. For the traditional 26 Shotokan Kata, please visit the Shotokan Karate Katas section.

Demonstration Video for the Kato Bo Kata