Kendo Kata 10

Kendo Kata 10 (Kodachi No Sanbon-me)

This page provides details for Kendo kata 10 (Kodachi No Sanbon-me). This is a Kendo Short Sword Kata. For additional kata instruction, please visit the main Kendo Katas section.

Youtube Video of Kendo Kata 10