Kendo Kata 5

Kendo Kata 5 (Gohon-me) – Video & Written Instructions

This page provides details for Kendo kata 5 (Gohon-me). For additional kata instruction, please visit the main Kendo Katas section.

Youtube Video of Kendo Kata 5