Kendo Kata 6

Kendo Kata 6 (Roppon-me)

This page provides details for Kendo kata 6 (Roppon-me). For additional kata instruction, please visit the main Kendo Katas section.

Youtube Video of Kendo Kata 6