Kendo Kata 7

Kendo Kata 7 (Nanahon-me)

This page provides details for Kendo kata 7 (Nanahon-me). For additional kata instruction, please visit the main Kendo Katas section.

Youtube Video of Kendo Kata 7