Kendo Kata 8

Kendo Kata 8 (Kodachi No Ippon-me)

This page provides details for Kendo kata 8 (Kodachi No Ippon-me). This is a Kendo Short Sword Kata. For additional kata instruction, please visit the main Kendo Katas section.

Youtube Video of Kendo Kata 8