Kendo Kata 9

Kendo Kata 9 (Kodachi No Nihon-me)

This page provides details for Kendo kata 9 (Kodachi No Nihon-me). This is a Kendo Short Sword Kata. For additional kata instruction, please visit the main Kendo Katas section.

Youtube Video of Kendo Kata 9