Judo – Koshi Guruma

Koshi Guruma – Judo’s Hip Wheel Technique

This page shows how to do Koshi Guruma (or Hip Wheel) in Judo. This technique is classified as a Koshi Waza or Judo hip technique.

For more Judo throws and grappling techniques, please visit the main Judo Techniques page.

Instructional Video For Koshi Guruma

Instructional Video For Koshi Guruma