Shito-Ryu Kata – Shiho Kosokun

Shito-Ryu Kata – Shiho Kosokun

This page will help you to learn Shito-Ryu Karate Kata – Shiho Kosokun. For additional Shito-Ryu Karate katas, please visit the main Shito-Ryu Karate Katas page.

If you need help with other Karate techniques (i.e. stances, kicks and strikes), please visit the main Karate section. For other Karate katas (i.e. Shotokan), please visit the main Katas & Forms section.

Video of Shito-Ryu Kata – Shiho Kosokun

Video of Shito-Ryu Kata – Shiho Kosokun (Slow & Side Versions)