Uechi-Ryu Kata – Seijun No Bo

Uechi-Ryu Kata – Seijun No Bo (Staff Kata)

This pages provides details for the Uechi-Ryu kata – Seijun No Bo. This Karate kata utilizes a Bo (staff).

For information on other Uechi-Ryu katas (i.e. non-weapon katas), please visit the main Uechi-Ryu Karate Kata section.

Demonstration Videos of Uechi-Ryu Kata – Seijun No Bo