Judo – Uki Otoshi

Uki Otoshi – Judo’s Floating Drop Technique

This page shows how to do Uki Otoshi (or Floating Drop) in Judo. This technique is classified as a Nage Waza or Judo throw.

For more Judo throws and grappling techniques, please visit the main Judo Techniques page.

Instructional Video For Judo’s Uki Otoshi

Demonstration Of Judo’s Uki Otoshi